You are here:

شهامت پذیرش اشتباه

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: جامعه | روزانه، نظرات

چهارشنبه رفته بودم برای گرفتن معاینه فنی ماشین. باید 5 هزار تومان می دادیم و فرمی دریافت می کردیم. بعد توی صف منتظر می ماندیم تا نوبتمون بشه و وارد قسمت معاینه فنی خودرو بشیم. از اونجا که پشت سر هم وایستادن ماشینها توی صف و هی جلو بردن آنها کار جالبی نبود، اکثراً ماشینها را پارک کرده بودند و به ترتیب نوبت ، یکی یکی وارد قسمت معاینه فنی می شدند . تا اینکه آقایی حدود 60 ساله که دورادور می شناختمش و آدم ظاهرالصلاحی بود (پیراهن روی شلوار و محاسن) بعد از ما پذیرش شد و صاف رفت ماشینش را جلو ورودی گذاشت تا وارد قسمت فنی شود. فهمیدم احتمالاً نمی داند ماشین هایی که اینجا پارک شده اند توی نوبتند. رفتیم پرسیدیم شماره شما چند است؟ گفت 409. گفتیم هنوز 395 داخل نرفته . گفت من که هنوز تو نرفته ام. درثانی شاید شماها حالا حالا نخواهید برید داخل !!!!. همانجا دم در وایساد و بقیه ماشینها دیدند باید صف تشکیل دهند و صفی از ماشینها به خاطر این آقا بسته به شماره پذیرش، تشکیل شد اما جالب اینجا بود که این آقا از جلوی در هم تکان نخورد و بقیه ماشینها به سختی از کنارش رد می شدند.

همه من و شما اشتباه می کنیم . تا اینجای کار هیچ موردی نیست مثل همین بنده خدا که صف را ندیده بود و فکر می کرد باید برود داخل . اما زمانی که فهمیدیم اشتباه کرده ایم ، حتی اگر جلو هزاران نفر باشیم ، باید با شهامت قبول کنیم و متعصبانه روی اشتباه خود اصرار نکنیم. دلم برای آن بنده خدا سوخت که هنوز بعد از 60 سال زندگی ، به این نتیجه نرسیده بود و بقیه هم کلی پشت سرش بد و بیراه گفتند که حق هم داشتند اما اگر همان اول ، عذرخواهی می کرد و مثل بقیه توی نوبت می ایستاد، مطمئناً هیچ کس حرفی نمی زد و احترامش هم حفظ می شد.

صرف اشتباه نکردن ، آدم را عزیر نمی کند بالاخره آدمیزاد است و هزار و یک نادانی اما اصرار بر اشتباه و عدم شهامت در ابراز آن باعث بی اعتمادی می شود.

این همه اشتباه در کشور همه من و شما سراغ داریم مثل قیمت هایی که یک شبه پائین و بالا میرود، مثل کنکوری که یک دفعه و بدون اعلام سهمیه ها منطقه ای می شود و هزاران مثال دیگر . اما من به شخصه سراغ ندارم که کسی این سالها از مسوولین ، عذر خواهی کرده باشد.

عهدی با خود بسته ام که هیچ گاه در مقابل حرف حق موضع گیری نکنم حتی اگر از زبان دشمن خود آنرا بشنوم و به محض اینکه فهمیدم اشتباه کرده ام ، آنرا بپذیرم. امیدوارم بتوانم از عهده این عهد سنگین برآیم .

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy