You are here:

چند حقیقت ساده

فرستادن به ایمیل چاپ

همیشه :

ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود"

کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم"

قدری احساسات پشت "به من چه اصلا"

مقداری خرد پشت "چه میدونم"

واندکی درد پشت "اشکالی نداره" وجود دارد

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy