You are here:

درسی از لبخندها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Tags: خواندنیها | لبخند

 

یک مرد باهوش برای حضار جوک تعریف کرد ، حضار دیوانه وار خندیدند .

بعد از چند لحظه دوباره همون جوک رو تعریف کرد . عده کمی از حضار دوباره خندیدند . دوباره و دوباره همون جوک رو تعریف کرد .

زمانی که  دیگه هیچیک از حضار نخندید او لبخند زد و گفت :

وقتی که نمی تونید به یک جوک بارها بخندید ؛ چطور برای یه مسئله بارها و بارها گریه  می کنید .... !!!!!

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy