You are here:

سوال پدر

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: خواندنیها | نکات | پدر

پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید: فکر می‌کنی، تو می‌توانی مرا بزنی یا من تو را؟

پسر جواب داد: من می‌زنم

پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز‌‌ همان جواب را شنید

پدر با ناراحتی از کنار پسر رد شد

بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد تا شاید جوابی بهتر بشنود.

پسرم من می‌زنم یا تو؟

این بار پسر جواب داد شما می‌زنی.

پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟

پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست

از شانه‌ام کشیدی توانم را با خود بردی...

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy