You are here:

آموزش سیاست انگلیس در چند کلمه

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: تاریخ | حکایت | خواندنیها

آورده اند روزی سفیر دولت  بریتانیا در تهران با درشکه به جایی می رفت.

در راه مدام درشکه چی به سفیر و دولتش زیر لب بد و بیراه می گفت. همراه ایرانی سفیر معذب از گستاخی درشکه چی به سفیر می گوید: شما که متوجه الفاظ توهین آمیز این مرد می شوید پس چرا سکوت کرده و هیچ واکنشی نشان نمی دهید؟ سفیر انگلیس چنین پاسخ می دهد:

«مهم نیست چه می گوید! مهم آن است که ما را به مقصد می رساند!»

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy