You are here:

کلیدهایی در دست خودمان

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: تجربیات | زندگی

از شهرداری که برگشتم ، قفل دوچرخه را باز کردم و به سمت داخل شهر به راه افتادم . کمی که جلوتر رفتم ، قفل دوچرخه باز شد و روی زمین افتاد. نگه داشتم و قفل را برداشتم اما هر چه گشتم کلیدش نبود. مسیر را برگشتم و هر چه گشتم کلید را ندیدم. بی خیال کلید شدم و با خودم گفتم که از کلید یدک آن استفاده خواهم کرد. در همین لحظه به ذهنم رسید نکند کلید را در جیبم گذاشته ام ، گشتم و دیدم حدسم درست بوده است ....

با خودم فکر می کردم چقدر از این کلید ها که در جیبمان است و بعدها خواهیم فهمید چه بیهوده خودمان را به رنج و زحمت انداخته بودیم ... (سخنرانی کورت ونه گوت را حتماً بخوانید )

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy