You are here:

دفاع جانانه

فرستادن به ایمیل چاپ

Tags: اسلام | جامعه | نظرات

حتماً شنیده اید که می گویند اگر می خواهی کسی را خراب کنی ، کافیه بد از اون دفاع کنی ... . حالا شده حکایت بسیاری از کارهای امروز جامعه ما .

امروز در یکی از کلاسهای طرح ضیافت اندیشه (که برای اساتید دانشگاه در بیرجند برگزار می شود)، یکی از اساتید محترم می خواست از بحث عدالت در اسلام و موضوع تفاوت ارث زن و مرد دفاع کند. نکته اولی که مطرح شد این بود که دو برابر بودن مرد نسبت به زن در ارث مربوط به ارث برادر و خواهرهاست و بقیه ارث ها این گونه نیست که اینقدر صدایش را درآورده اند (در صورتیکه اغلب ارث ها هم همین نوع است) و نکته دوم که ایشان فرمود این بود که اتفاقاً در بعضی موارد ، زن دو برابر مرد ارث می برد.

مثلاً اگر فردی فوت کند و فرزندانش هم فوت کرده باشند و دو نوه داشته باشد یکی دختر و یکی پسر ، در یک حالت خاص ، دختر دو برابر پسر ارث می برد . آنهم زمانی که دختر نوه پسری باشد و پسر نوه دختری .....

یک لحظه مات و مبهوت این استدلال ماندم که اتفاقاً نوه دختر چون نوه پسریست دوبرابر ارث می برد و دقیقاً همان مشکل فوق را دارد ...

اسلام به ذات خود ندارد عیبی ، هر عیب که هست از مسلمانی ماست

نظرات (0)Add Comment

نظرتان را بنویسید
کوچکتر | بزرگتر

busy