تلنگری به باورها

فاجعه جهل مقدس

فاجعه جهل مقدس

شنبه 24 فروردین 1398 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

خلاصه‌ای از کتاب جهل مقدس و آفتی که دینداران و به تبع آن کل جامعه را تهدید می‌کند

Read more