فقر واقعی

by مجتبی بنائی - چهارشنبه 16 تیر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات ميخواهم  بگويم ...... فقر  همه جا سر ميكشد ....... فقر ، گرسنگي نيست ..... فقر ، عرياني  هم  نيست ...... فقر ،  گاهي زير شمش هاي طلا خود را پنهان ميكند ......... فقر ، چيزي را  " نداشتن " است ، ولي  ، آن چيز پول نيست ..... طلا و غذا نيست  ....... فقر ، ذهن ها را مبتلا ميكند ..... فقر ، بشكه هاي نفت را در عربستان ، تا  ته  سر ميكشد ..... فقر  ،  همان گرد و خاكي است كه بر كتابهاي فروش نرفتهء يك كتابفروشي مي نشيند ...... فقر ،  تيغه هاي برنده ماشين بازيافت است ،‌ كه روزنامه هاي برگشتي را خرد ميكند ...... فقر ، كتيبهء سه هزار ساله اي است كه روي آن يادگاري نوشته اند ..... فقر ، پوست موزي است كه از پنجره يك اتومبيل به خيابان انداخته ميشود ..... فقر ،  همه جا سر ميكشد ........ فقر ، شب را " بي غذا  " سر كردن نيست .. فقر ، روز را  " بي انديشه"   سر كردن است ...

Comments