آشنایی عملی با ایسم ها

by مجتبی بنائی - شنبه 17 اردیبهشت 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #روزگار #نکات

s: روزگار | نکات سوسیالیسم: دو گاو دارید. یکی را نگه می دارید. دیگری را به همسایه خود می دهید. -------------------------------------------------------------- کمونیسم: دو گاو دارید.دولت هر دوی آن ها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریک کند. -------------------------------------------------------------- فاشیسم: دو گاو دارید.شیر را به دولت می دهید. دولت آن را به شما می فروشد. -------------------------------------------------------------- کاپیتالیسم: دو گاو دارید.هر دوی آن ها را می دوشید.شیرها را به زمین می ریزید تا قیمت ها همچنان بالا بماند. -------------------------------------------------------------- نازیسم: دو گاو دارید.دولت به سوی شما تیراندازی می کندو هر دو گاو را می گیرد. -------------------------------------------------------------- آنارشیسم: دو گاو دارید.گاوها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند. -------------------------------------------------------------- سادیسم: دو گاو دارید. به هر دوی آن ها تیر اندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیر ها می اندازید. -------------------------------------------------------------- آپارتاید: دو گاو دارید. شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید. -------------------------------------------------------------- دولت مرفه: دو گاو دارید. آن ها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید. -------------------------------------------------------------- بوروکراسی: دو گاو دارید.برای تهیه شناسنامه آن ها 17 فرم را در 3 نسخه پر می کنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید. -------------------------------------------------------------- سازمان ملل: دو گاو دارید.فرانسه شما را از دوشیدن آن ها و آمریکا و انگلیس گاو ها را از شیر دادن به شما وتو می کنند. نیوزلند رأی ممتنع می دهد. -------------------------------------------------------------- ایده آلیسم: دو گاو دارید، ازدواج می کنید. همسر شما آن ها را می دوشد. -------------------------------------------------------------- رئالیسم: دو گاو دارید. ازدواج می کنید. اما هنوز خودتان آن ها را می دوشید. -------------------------------------------------------------- متحجریسم: دو گاو دارید. زشت است گاو ماده را بدوشید. -------------------------------------------------------------- فمینیسم: دو گاو دارید.حق ندارید گاو ماده را بدوشید. -------------------------------------------------------------- پلورالیسم: دو گاو نر و ماده دارید هر کدام را بدوشید فرقی نمی کند. -------------------------------------------------------------- لیبرالیسم: دو گاو دارید. آن ها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود. -------------------------------------------------------------- دمکراسی مطلق: دو گاو دارید.از همسایه ها رأی می گیرید که آن ها را بدوشید یا نه. -------------------------------------------------------------- سکولاریسم: دوگاو دارید پس نیازی به دين نیست.

Comments