کلیدهایی در دست خودمان

by مجتبی بنائی - یکشنبه 28 خرداد 1391 - گروه : روزنوشت - مشاهده : 1
برچسب‌ها: #عمومی #تجربیات #زندگی

s: تجربیات | زندگی از شهرداری که برگشتم ، قفل دوچرخه را باز کردم و به سمت داخل شهر به راه افتادم . کمی که جلوتر رفتم ، قفل دوچرخه باز شد و روی زمین افتاد. نگه داشتم و قفل را برداشتم اما هر چه گشتم کلیدش نبود. مسیر را برگشتم و هر چه گشتم کلید را ندیدم. بی خیال کلید شدم و با خودم گفتم که از کلید یدک آن استفاده خواهم کرد. در همین لحظه به ذهنم رسید نکند کلید را در جیبم گذاشته ام ، گشتم و دیدم حدسم درست بوده است .... با خودم فکر می کردم چقدر از این کلید ها که در جیبمان است و بعدها خواهیم فهمید چه بیهوده خودمان را به رنج و زحمت انداخته بودیم ... ( سخنرانی کورت ونه گوت را حتماً بخوانید )

Comments