طبع بلند

by مجتبی بنائی - یکشنبه 18 فروردین 1392 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 2
برچسب‌ها: #نکته‌ها #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات کارگر گرفتم برای حمل بارم گفتن 40 تومان من هم چونه زدم کردمش 30 تومان رفتیم ساختمان و توی هوای گرم بهمن ماه بندر وسیله ها رو بردیم بالا امدیم پایین و دست کردم جیبم سه تا ده تومانی دادم بهشون . یکی از کارگر ده تومان خودش برداشت بیست تومان داد به اون یکی صداش کردم گفتم مگر شریک نیستید گفت چرا ولی اون عیالواره احتیاجش بیشتر از منه من هم برای این طبع بلندش دوباره ده تومان بهش دادم تشکر کرد دست کرد جیبش و دوباره پنج هزار تومان داد به اون یکی و رفتن ......

Comments