کاساندرا

ردیس (Redis)  بانک اطلاعاتی NoSQL مقیم در حافظه

ردیس (Redis) بانک اطلاعاتی NoSQL مقیم در حافظه

سه شنبه 23 مهر 1392 by مجتبی بنائی / تخصصی

ردیس (Redis) بانک اطلاعاتی NoSQL مقیم در حافظه

Read more
استفاده از بانکهای اطلاعاتی مبتنی بر گراف در سیستم های پیشنهادیار  یک تجربه

استفاده از بانکهای اطلاعاتی مبتنی بر گراف در سیستم های پیشنهادیار یک تجربه

شنبه 20 مهر 1392 by مجتبی بنائی / تخصصی

استفاده از بانکهای اطلاعاتی مبتنی بر گراف در سیستم های پیشنهادیار یک تجربه

Read more
لذت یادگرفتن و  کار با کاساندرا

لذت یادگرفتن و کار با کاساندرا

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / تخصصی

لذت یادگرفتن و کار با کاساندرا

Read more