مهندسی‌نرم‌افزار

ابزارهای یک مهندس نرم افزار  قسمت اول  مدیریت نسخه های مختلف فایلهای پروژه  آشنایی با GIT

ابزارهای یک مهندس نرم افزار قسمت اول مدیریت نسخه های مختلف فایلهای پروژه آشنایی با GIT

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / تخصصی

ابزارهای یک مهندس نرم افزار قسمت اول مدیریت نسخه های مختلف فایلهای پروژه آشنایی با GIT

Read more