ملکیان

ده تفاوت عمده دین و معنویت

ده تفاوت عمده دین و معنویت

پنجشنبه 17 آبان 1397 by مجتبی بنائی / پرواز اندیشه

چه خوش است که یک شخص دیندار، معنوی هم باشد ....

Read more
نشانه‌های انسان معنوی

نشانه‌های انسان معنوی

پنجشنبه 17 آبان 1397 by مجتبی بنائی / پرواز اندیشه

معنویت اصیل بر مبنای خیرخواهی و هسته خیرخواهی هم، محبت بی شائبه به همه موجودات است

Read more