تست

تست نرم افزار  ضرورتی فراموش شده

تست نرم افزار ضرورتی فراموش شده

سه شنبه 12 آذر 1392 by مجتبی بنائی / تخصصی

تست نرم افزار ضرورتی فراموش شده

Read more
آزمایش نرم افزار و درس هایی که به کار نمی بریم

آزمایش نرم افزار و درس هایی که به کار نمی بریم

شنبه 16 بهمن 1389 by مجتبی بنائی / روزنوشت

آزمایش نرم افزار و درس هایی که به کار نمی بریم

Read more