تفاوتهای من و رئیسم

by مجتبی بنائی - شنبه 25 اردیبهشت 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #لبخند

s: خواندنیها | لبخند وقتي من یك كاري را دیر تمام مي كنم، من كند ھستم. وقتي رئیسم كار را طول دھد، او دقیق و كامل است. وقتي من كاري را انجام ندھم، من تنبل ھستم. وقتي رئیسم كاري را انجام ندھد، او مشغول است. وقتي كاري را بدون اینكه از من خواسته شود انجام دھم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دھم. وقتي رئیسم این كار را بكند، او ابتكار عمل بخرج داده است. وقتي من سعي در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم. وقتي رئیسم، رئیسش را راضي نگاه دارد، او ھمكاري مي كند. وقتي من اشتباھي كنم، من نادان ھستم. وقتي رئیسم اشتباه كند، او مانند دیگران یك انسان است. وقتي من در محل كارم نباشم، من در گشت زدن ھستم. وقتي رئیسم در دفترش نباشد، او مشغول انجام امور سازمان است. وقتي یك روز مرخصي استعلاجي داشته باشم، من ھمیشه مریض ھستم. وقتي رئیسم در مرخصي استعلاجي باشد، او حتماً خیلي بیمار است. وقتي من مرخصي بخواھم، باید یك جلسه دلیل و توجیه بیاورم. وقتي رئیسم به مرخصي برود، باید مي رفت چون خیلي كار كرده است. وقتي من كار خوبي انجام مي دھم، رئیسم ھرگز به خاطر نمي آورد. وقتي من كار اشتباھي انجام دھم، رئیسم ھرگز فراموش نمي كند.

Comments