چند تا فرق کوچولو

by مجتبی بنائی - دوشنبه 21 تیر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #لبخند #نکات

s: خواندنیها | لبخند | نکات اگر گفتید فرق واحد پول ایران و انگلیس چیه؟ در انگلیس شما یك كیف اسکناس می برید و با اوون ماشین می خرید .... اما در ایران شما یك ماشین اسكناس می برید و با آن یك كیف می خرید . اگر گفتید فرق گردش در تهران و پاریس چیه؟ در پاریس هر وقت خواستید گردش كنید از ماشین پیاده می شید و در تهران هر وقت خواستید گردش كنید سوار ماشین می شید . اگر گفتید فرق محل كار ایرانی ها و امریكایی ها چیه؟ مردم امریكا در خانه استراحت می كنند ... در اداره كار می كنند و در خیابان تفریح ... اما مردم ایران در خانه تفریح می كنند ... در اداره استراحت و در خیابان كار . اگر گفتید فرق یك نویسنده ایرانی با یك نویسنده آلمانی چیه؟ یك نویسنده آلمانی وقتی نوشته هایش چاپ شد معروف می شود و یك نویسنده ایرانی وقتی جلوی چاپ نوشته هایش گرفته شد معروف می شود ... اگر گفتید فرق یك تاجر ایرانی با یك تاجر عرب چیه؟ تاجر عرب از وقتی شناخته شد موفق و خوشبخت می شه .... اما تاجر ایرانی از وقتی شناخته شد ناموفق و بد بخت می شه . اگر گفتید فرق پلیس راهنمایی و رانندگی ایران با جاهای دیگه دنیا چیه؟ در همه جای دنیا وقتی ترافیك ایجاد بشود سرو كله پلیس راهنمایی و رانندگی پیدا می شود ... اما در ایران وقتی سرو كله پلیس پیدا می شود ترافیك ایجاد می شود . اگر گفتید تفاوت دشمن در ایران و جاهای دیگر دنیا چیه؟ در همه جای دنیا وقتی آدم دشمن داشته باشد جلوی كارش گرفته می شود .... در ایران وقتی آدم ها دشمن داشته باشند تازه انگیزه كار پیدا می كنند ..

Comments